POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego dreamline.com.pl.

ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych jest firma usługowo-handlowa ELTOM TOMASZ BRYCZKOWSKI z siedzibą w Plewiskach (62-064), ul. Północna 37, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 7791189775, REGON: 634557068, zwany dalej Dreamline.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dreamline zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami. 

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Użytkownik podaje następujące dane w calach wyżej wymienionych:

 • adres e-mail
 • dane adresowe 
  1. kod pocztowy 
  2. kraj (państwo) 
  3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania 
 • imię i nazwisko 
 • numer telefonu 

Przedsiębiorcy dodatkowo podają:

 • Nazwę firmy 
 • Numer NIP 

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

 JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?:

 • Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 • Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO,
 • Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
 • Użytkownik ma prawo żądać od DREAMLINE przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres e-mail: sklep@dreamline.com.pl
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Dreamline spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Dreamline nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta DREAMLINE przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom DREAMLINE co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • innym administratorom, np. kurierom. 

JAK ZABEZPIECZAMY? (ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM – HASŁO) 

Zapewniamy użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. Dreamline stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Dreamline nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

Dreamline nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@dreamline.com.pl

Przewiń do góry